Bases Lliga

 LLIGA DE VETERANS AVA Temporada 2023-2024 

1. -Documentació informativa

Conjunt de documents que formen les normes, llistats i planificacions de la lliga de veterans 2023-24.

 • Bases de la lliga de veterans 2023-24(aquest document)
 • Drets i deures dels/de les àrbitres
 • Relació d’equips/contactes que hi participen
 • Planificació de partits FASE-I
 • Planificació de partits FASE-II

La planificació de la competició es va consensuar a la reunió de planificació celebrada a l’Ametlla del Vallès el 12 de setembre del 2023.

2. -Equips participants en la lliga de veterans/es 2023-24:

Vegeu el document “Relació d’equips/contactes que hi participen”.

3. -Composició equips

Cada equip haurà d’estar compost per un mínim de 6 jugadors/es, podent participar tant equips femenins com mixtes. (Veure el punt 13 les condicions de jugadors/es “en pista de joc”).

Els equips podran inscriure jugadors fins el dimecres 28 de febrer. Després d’aquestadata no es podran inscriurenous jugadors excepte en els casos de pèrdua dejugador per lesió. En el cas de tenir una baixa s’haurà de justificar ambdocuments acreditatius.

4.-Assegurança mèdica lleure adult UCEC (Unió Consells Esportius Catalunya)

És indispensable i obligatori que cada equip tramiti llicència-assegurança per a cadascun dels jugadors que participaran a la lliga. Aquesta assegurança s’ha de tramitar a través de l’AVA, la qual ho tramitarà mitjançant Zenit Seguros.  

5. -Llistat de jugadors-entrenadors

Amb la tramitació de les llicències a través de l’Associació de Voleibol de l’Ametlla, es pot imprimir un tríptic de tots els jugadors amb llicència-assegurança.

Aquest llistat s’utilitzarà com a tríptic o full d’equip,per identificar els seus jugadors als partits.

Per poder jugar, caldrà mostrar el tríptic(imprès o digitalment)iDNI, NIE, carnet de conduir o undocument d’identificacióoficial de cada jugador/a.En cas que no es porti eltríptic, el partit es podrà jugar però el conjunt que no el presenti perdrà elpartit per 3 a 0.En aquest tríptic els equips hauran de fer constar de maneraclara els jugadors menors de 30 anys (veure el punt 13 les condicions dejugadors/es “en pista de joc”).

6. -Pista i complements.

Els equips que disputin els partits de manera local, es comprometen a aportar el següent:

 • Pista de voleibol en pavelló cobert i tancat
 • Amb el marcador reglamentari de voleibol pista
 • Amb xarxa de voleibol amb altura de 2’37m
 • Amb antenes per marcar límits laterals de xarxa
 • 4 pilotes mínim per equip per l’escalfament
 • 1 pilota de mida, pes i pressió reglamentària per al partit
 • Vestuaris, dutxes i lavabos
 • Àrbitre/a (amb coneixements de voleibol i imparcialitat)

7. -Filosofia amistosa de la competició.

Els equips, tant el local com el visitant, han de:

 • Respectar les decisions arbitrals.
 • Respectar companys tant de l’equip propi com del contrari.
 • Respectar al públic assistent.
 • Mantenir un esperit d’esportivitat i oci.

 

8. -Sistema de puntuació

Partit perdut per no presentar-se (-1 punt).

Partit guanyat per absència de l’equip contrari (+3 punts).

Partit perdut per 3-2 o 2-3 (+1 punt).

Partit guanyat per 3-2 o 2-3 (+2 punts).

Partit perdut per 3-0 o 0-3 o 3-1 o 1-3 (+0 punts).

Partit guanyat per 3-0 o 0-3 o 3-1 o 1-3 (+3 punts).

Partit que no es juga per 2 declinacions de l’equip visitant, partit guanyat per3-0 del local.

9. -Planificació de la lliga

FASE-I:Es juguen entre 1 o 2 partits al mes, depenent del calendari establert segons el document “Planificació de la FASE-I”, començant a l’octubre. Els partits es juguen al millor de 5 sets. Si en aquesta primera fase el més baixté un equip que descansa s’acceptarà la inscripció d’un nou equip durant la segona fase que ocuparà aquest lloc.

FASE-II: D’acord amb els resultats obtinguts a la primera fase, es realitzarà una reorganització d’equips amb la finalitat de disputar una segona fase amb un nivell més acurat. Com a l’anterior, els partits es juguen a 5 sets. 

JORNADA FINAL:En aquesta fase es mantindrà la distribució dels grups de la segona fase. Amb els resultats d’aquesta jornada final es dictaminaran els ascensos i descensos de cara a l’inici de la temporada següent. Els canvis de categoria els dictaminarà una classificació conjunta entre la segona fase i la jornada final. Els punts obtinguts en la segona fase computaran un 60%i els obtinguts a la fase final un 40%. Amb aquests percentatges es fixarà la classificació definitiva que marcarà la distribució dels grups en la primera fase de la temporada 2024-25. Aquesta jornada final es disputarà a les instal·lacions del poliesportiu de l’Ametlla del Vallès, separada en dos diumenges (pendents de determinar data exacte), el primer diumenge jugaran les categories OR-

PLATA i l’altre les categories BRONZE-COURE. D’aquesta manera la distribució del joc estarà millor establerta i tothom jugarà amb les mateixes condicions. 

10. -Comunicació de resultats.

La comunicació de resultats es farà immediatament en finalitzar el partit. Un representant de l’equip local farà una fotografia clara de l’acta i la passarà al grup de WhatsApp creat per la coordinació de la lliga.

El límit per enviar els resultats dels partits és de 3dies. Si aquesta informació es rep passat aquest període, es penalitzarà amb un punt negatiu (-1) a la classificació.

11. -Hora i dia de joc

1.-Durant la FASE-I i FASE II els partits es jugaran preferentment en cap de setmana, i dins el període corresponent a la jornada, on les dates i hores dels mateixos els decidiran els equips locals en funció de la disponibilitat de les seves instal·lacions.

2.-Les dates i hores de partit s’han de pactar amb l’equip visitant amb 7 dies d’antelació. L’equip local té l’obligació d’oferir dia i hora de partit (amb la possibilitat d’oferir més d’una data) i l’equip visitant haurà d’acceptar la cita si o si, sinó es donarà el partit per perdut al equip visitant. 

3.-Sempre que el partit no es disputi en la pista de joc establerta per l’equip local a l’inici de la temporada, és imprescindible avisar al rival amb antelació.

4.-Cada partit s’ha de jugar en un període màxim de 7dies de la data determinada per la seva disputa. És a dir, un partit programat per la primera quinzena d’octubre s’ha de jugar com a màxim fins les tercera setmana d’octubre, i un partit programatper la segona quinzena d’octubre s’ha de jugar abans del 5de novembre.

5.-Si per algun motiu rellevant el partit s’ha de jugar fora del període establert, caldrà avisar a coordinació. 

12. -Presentació de l’equip, equip no presentat.

Els equips s’hauran de presentar al lloc del partit, mitja hora abans de l’inici d’aquest. En cas d’absència d’algun equip, es deixarà mitja hora de cortesia després de l’hora d’inici de partit, a partir de llavors, es considerarà com “absència”, i s’aplicaran les normes de puntuació abans detallades. Preguem puntualitat. En cas que un equip no es presenti el dia i hora de l’encontre i no hagi avisat prèviament, se li aplicarà una sanció econòmica de 20€. Aquest pagament es farà a través de transferència bancària i s’emetrà una copia del resguard a la coordinació a través del correua avaametlla@gmail.com.

13. -Condicions d’edat i gènere

1.-Només es permetrà “en pista de joc” un màxim de 4 jugadors masculins.

2.-Els equips poden ser completament femenins.

3.-Els jugadors que participen a la lliga màster o veterans de federació poden tenir doble fitxa i participar també de la lliga del consell sense limitació.

4.-No es permet la participació d’un jugador que tingui qualsevol llicència federativa que no sigui l’esmentada en el punt anterior (ni pista ni platja).

5.-Només es permetrà “en pista de joc” la presència d’un/a jugador/a menor a 30 anys. L’àrbitre haurà de remarcar aquest jugador amb un asterisc a l’acta.

6.-Si pel motiu que sigui, en alguna ocasió no es pot confeccionar un equip seguint aquesta normativa, el partit es podrà jugar però el conjunt que alteri la normativa perdrà el partit per 3 a 0.

7.-En cas que un equip convoqui a més de 12 jugadors, caldrà que l’àrbitre anoti al quadre d’observacions els jugadors que no càpiguen al quadre de jugadors perquè consti en acta.

8.-Sipelcontrari, algunequip no compleix els punts 1, 4o 5 al llarg de la temporada, aquest només podrà participar a la categoria més baixa. 

14. -Funcions de coordinació

1.-El coordinador de la lliga es compromet a enviar la informació global de tota la lliga als diferents responsables dels equips participants de forma quinzenal.

2.-Totes les divergències i modificacions que es vulguin realitzar i/o canviar hauran de ser consultades prèviament al coordinador de la lliga.

3.-Així mateix, qualsevol incident entre els equips participants, caldrà notificar-loa la coordinació.

15. -Arbitratges

Es prega als clubs que programin àrbitres amb una edat mínima de 16 anys i que puguin oferir un nivell adequat a la competició. Com més format i experimentat sigui l’àrbitre, més qualitat tindrà el partit.

L’àrbitre ha de conèixer la normativa de la lliga i fer-la respectar, tant a través de l’arbitratge durant el partit com ambla deguda complementacióde l’acta.

La tarifa arbitral d’aquests serà com a mínim de 20€(desplaçament inclòs).

Abans del partit seria convenient que els capitans de cada equip parlessin amb l’àrbitre de com es durà a terme l’arbitratge, per determinar l’exigència arbitral.