Bases Lliga

LLIGA DE VETERANS

Temporada 2021-2022

Bases de la Lliga de veterans 2021-2022

1. – Documentació informativa

Conjunt de documents que formen les normes, llistats i planificacions de la lliga de veterans 2021-2022.
– Bases de la lliga de veterans 2021-2022 (aquest document)
– Relació d’equips/contactes que hi participen

– Planificació de partits FASE-I – Planificació de partits FASE-II

La planificació de la competició es va consensuar a la reunió de planificació celebrada al setembre del 2021 a la seu del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

2. – Equips participants en la lliga de veterans/es 2021-2022:

Vegeu el document “Relació d’equips/contactes que hi participen”.

3. – Composició equips

Cada equip haurà d’estar compost per un mínim de 6 jugadors/es, podent participar tant equips femenins com mixtes. (Veure el punt 13 les condicions de jugadors/es “en pista de joc”).

4.- Assegurança mèdica lleure adult UCEC (Unió Consells Esportius Catalunya)
És indispensable i obligatori que cada equip tramiti llicència- assegurança per a cadascun dels jugadors que participaran a la lliga. Aquesta assegurança s’ha de tramitar a través del consell comarcal al qual pertany l’entitat o al consell del Vallès Oriental (en cas que el consell d’origen no disposi de pòlissa de lleure adults.

5. – Llistat de jugadors-entrenadors

Amb la tramitació de les llicències a través de l’UCEC i l’ús del programa online ZENIT, es pot imprimir un tríptic de tots els jugadors amb llicència-assegurança.
Aquest llistat es retornarà segellat pel CEVO o consell d’origen a cada equip, perquè el pugui utilitzar com a tríptic o full d’equip, per identificar els seus jugadors als partits. Aquest tríptic segellat pel CEVO s’ha d’enviar, via mail o via whatsapp al coordinador, per tal de controlar tots els jugadors inscrits.

Per poder jugar, caldrà mostrar el tríptic i: DNI, NIE, carnet de conduir o un document identificatiu oficial de cada jugador/a. En cas que no es porti el tríptic, el partit es podrà jugar però el conjunt que no el presenti perdrà el partit per 3 a 0. En aquest tríptic els equips hauran de fer constar de manera clara els jugadors menors de 30 anys i els que tinguin doble llicència (Veure el punt 13 les condicions de jugadors/es “en pista de joc”).

6. – Pista i complements.

Els equips que disputin els partits de manera local, es comprometen a aportar el següent:
– Pista de voleibol en pavelló cobert i tancat
– Amb el marcador reglamentari de voleibol pista

– Amb xarxa de voleibol amb altura de 2’37m
– Amb antenes per marcar límits laterals de xarxa
– 4 pilotes mínim per equip per l’escalfament (en la mesura que sigui possible, es s’agrairà que n’hi hagi més)
– 1 pilota de mida, pes i pressió reglamentària per al partit
– Vestuaris, dutxes i lavabos
– Àrbitre/a (amb coneixements de voleibol i imparcialitat)

7. – Filosofia amistosa de la competició.

Els equips, tant el local com el visitant, han de:
– Respectar les decisions arbitrals.
– Respectar companys tant de l’equip propi com del contrari.
– Respectar al públic assistent.
– Mantenir un esperit d’esportivitat i oci.

8. – Sistema de puntuació
– Partit perdut per no presentar-se (-1 punt).
– Partit guanyat per absència de l’equip contrari (+3 punts).
– Partit perdut per 3-2 o 2-3 (+1 punt).
– Partit guanyat per 3-2 o 2-3 (+2 punts).
– Partit perdut per 3-0 o 0-3 o 3-1 o 1-3 (+0 punts).
– Partit guanyat per 3-0 o 0-3 o 3-1 o 1-3 (+3 punts).
– Partit que no es juga per 2 declinacions de l’equip visitant, partit guanyat per 3-0 del local.

9. – Planificació de la lliga
FASE-I: Es juguen entre 1 o 2 partits al mes, depenent del calendari establert segons el document “Planificació de la FASE-I”, començant a l’octubre. Els partits es juguen al millor de 5 sets. Si en aquesta primera fase el grup C té una equip que descansa s’acceptarà la inscripció d’un nou equip durant la segona fase que ocuparà aquest lloc.
FASE-II. – D’acord amb els resultats obtinguts a la primera fase, es realitzarà una
reorganització d’equips amb la finalitat de disputar una segona fase amb un nivell més acurat. Com a l’anterior, els partits es juguen a 5 sets.

JORNADA FINAL. – D’acord amb la classificació obtinguda de las dues primeres fases, es realitzarà un torneig final de lliga amb partits a 3 sets a les instal·lacions del poliesportiu de l’Ametlla del Vallès, un cap de setmana  de juny del 2022 (dissabte o diumenge).

10.-Comunicació de resultats.

La comunicació de resultats es farà immediatament en finalitzar el partit. Un
representant de l’equip local farà una fotografia clara de l’acta i la passarà al grup de whatsapp creat per la coordinació de la lliga.
El límit per enviar els resultats dels partits és de 10 dies. Si aquesta informació es rep passat aquest període, es penalitzarà amb un punt negatiu (-1) a la classificació.

11. – Hora i dia de joc

– Durant la FASE-I i FASE II els partits es jugaran preferentment en cap de setmana, i dins el període corresponent a la jornada, on les dates i hores dels mateixos els decidiran els equips locals en funció de la disponibilitat de les seves instal·lacions.

– Tan bon punt es tingui confirmat el dia i l’hora de la disputa del partit, s’ha d’enviar la informació per tal que es publiqui a la pàgina web de la Lliga.
– Les dates i hores de partit s’han de pactar amb l’equip visitant amb 7 dies d’antelació. L’equip local té l’obligació d’oferir dues alternatives (sempre que es pugui, s’agrairà que l’equip local presentin les dues opcions a la vegada i l’equip visitant haurà d’escollir-ne una). En el cas que la segona data oferta per l’equip local coincideixi en data i hora amb un altre partit que es disputa en la primera data i hora oferta, la segona opció tindrà preferència d’acceptació. Si l’equip visitant les rebutja, el local té la potestat de decidir si buscar un nou horari o donar el partit per perdut als visitants. Si per un motiu de força major cal modificar l’hora i dia del partit, s’ha de fer amb un mínim de 24 hores d’antelació.

– Els equips tindran la opció de declinar dues vegades la primera data i hora oferta per disputar un partit durant tota la temporada. És responsabilitat de l’equip local informar al coordinador de les negacions de disponibilitat rebudes pels equips visitants a través del grup de whatsapp creat per la coordinació de la lliga. Si un equip visitant excedeix aquestes dues opcions de refús, el local té la potestat de decidir si buscar un nou horari o donar el partit per perdut als visitants. – Cada partit s’ha de jugar en un període màxim de 30 dies de la data determinada per la seva disputa. És a dir, un partit programat per la primera quinzena d’octubre s’ha de jugar durant el mes d’octubre, i un partit programat per la segona quinzena d’octubre s’ha de jugar abans del dia 15 de novembre.

– Si per algun motiu rellevant el partit s’ha de jugar fora del període establert, caldrà avisar a coordinació.

12. – Presentació de l’equip, equip no presentat.

– Els equips s’hauran de presentar al lloc del partit, mitja hora abans de l’inici d’aquest. En cas d’absència d’algun equip, es deixarà mitja hora de cortesia després de l’hora d’inici de partit, a partir de llavors, es considerarà com “absència”, i s’aplicaran les normes de puntuació abans detallades. Preguem puntualitat. En cas que un equip no es presenti el  dia i hora de l’encontre i no hagi avisat prèviament, se li aplicarà una sanció econòmica de 20€. Aquest pagament es farà a través de transferència bancària i s’emetrà una copia del resguard a la coordinació a través del mail a edulliga.veterans@gmail.com.

13. – Condicions d’edat i gènere

– Només es permetrà “en pista de joc” un màxim de 4 jugadors masculins.
– Els equips poden ser completament femenins.
– Els jugadors/es amb fitxa federativa de primera divisió de vòlei platja no podran jugar. La resta de categories queden exemptes de la norma.

– Els jugadors que participen a la lliga màster o veterans de federació poden tenir doble fitxa i participar també de la lliga del consell sense limitació.
– Excepcionalment es permet la participació d’un jugador federat de la categoria sènior més baixa, masculina i femenina (3a divisió masculina i femenina).

– Només es permetrà “en pista de joc” la presència d’un/a jugador/a menor a 30 anys. L’àrbitre haurà de remarcar aquest jugador amb un asterisc a l’acta.
– Si pel motiu que sigui, en alguna ocasió no es pot confeccionar un equip seguint aquesta normativa, el partit es podrà jugar però el conjunt que alteri la normativa perdrà el partit per 3 a 0.

– En cas que un equip convoqui a més de 12 jugadors, caldrà que l’àrbitre
anoti al quadre d’observacions els jugadors que no càpiguen al quadre de jugadors perquè consti en acta.

14. – Funcions de coordinació

– Totes les divergències i modificacions que es vulguin realitzar i/o canviar hauran de ser consultades prèviament al coordinador de la lliga. – Així mateix, qualsevol incident entre els equips participants, caldrà notificar-lo a la coordinació.

15. – Arbitratges

Es prega als clubs que programin àrbitres amb una edat mínima de 16 anys i que
puguin oferir un nivell adequat a la competició. Com més format i experimentat

sigui l’àrbitre, més qualitat tindrà el partit.
L’àrbitre ha de conèixer la normativa de la lliga i fer-la respectar, tant a través de l’arbitratge durant el partit com en la deguda complimentació de
l’acta.

Coordinació crearà una bossa d’àrbitres per tal de facilitar als equips la tasca de trobar a algú per dirigeixi els partits. La tarifa arbitral d’aquests serà estàndard, de 20€ (desplaçament inclòs).

page7image568page7image736

BASES LLIGA DE VETERANS – Temporada 2021-2022